مصر

غذای مصری(تجین ماهی)

تجین مصری‌ها بسیار شبیه تجین مراکشی‌هاست؛ همان ظرف سفالی با در پوش مخلوطی شکل که خوراک‌های پر از ادویه و…
بستن