اندونزی

کاری آیام(کاری مرغ)

این خوراک کاری لطیف با تلئلوی رنگ زرد زیبایش غذایی است که می‌توانید برای یک شام معمولی آن را در…
بستن